کتاب فوق مجموععهٔ مقالات نشر شدهٔ مجلهٔ آلتون اولوق میباشد. محتوای کتاب را موضوعات دل نشین که مانند ذکر سحر گاهی، آخرین نفس انسانی، دعا، اشک و توبه، ایصار و استغناء وفا تشکیل میدهد. تعداد صفحات کتاب ۴۶۶ بوده واز نشریهٔ دارالارقام مقیم شهر استانبول کشور جمهوری ترکیه در سال ۲۰۱۷/۱۴۳۷ اقبال چاپ یافته است

READ- DOWNLOAD (PDF)