تفکر

در کتاب مذکور قسمی که از نامش هویدا است در بارهٔ تفکر واز اهمیت آن سخن رانده شده است. علاوه از تفکر به موضوعات مثل حدود عقل، تفکر رسول الله و خلاصه از تفکر نعمات الهی که به بندگان اعطا فرموده وخلق پرداخته شده است. کتاب دارایی ۲۶۶ صفحه بوده

واز نشریهٔ دارالارقام مقیم شهر استانبول کشور جمهوری ترکیه در سال ۲۰۱۷/۱۴۳۷ اقبال چاپ یافته است

READ- DOWNLOAD (PDF)