کتاب فوق الذکر از اهمیت راز عشق خداوند را محتوی میباشد. علاوه برآن به موضوعات مانند انسان کامل بودن، استقامت مؤمن، اهمیت جلوس با صالحین، اخلاص، بیم و امید، اهمیتروش عرفان غیره عناوین مهم کتاب را تشکیل میدهد. کتاب دارای ۲۵۸ صفحه بوده واز نشریهٔ دارالارقام مقیم شهر استانبول کشور جمهوری ترکیه در سال ۲۰۱۶/۱۴۳۷ اقبال چاپ یافته است

READ- DOWNLOAD (PDF)