ბედნიერი ოჯახი

ამ წიგნში მოკლედაა მოყვანილი ყველა ის პოსტულატი, რომელიც სანიმუშო ოჯახის შესაქმნელადაა აუცილებელი. აქ ჩამოთვლილია ის წესები და პრინციპები, რომლებიც ქორწინებაში უმაღლესი მიზნების მისაღწევად არის საჭირო, ასევე ამასთან დაკავშირებული ცხოვრებისეული მაგალითები. გარდა ამისა წიგნში აღწერილია ეპიზოდები ისლამის ზოგიერთი უდიდესი მოღვაწის და პირველ რიგში წმინდა შუამავლის ცხოვრებიდან.

READ- DOWNLOAD (PDF)