Dielli udhezues

Pa kuptuar, pa njohur, pa ndjekur dhe pa e përjetuar shpirtërisht gjendjen e Profetit, as besimi ynë nuk mund të jetë i plotë, as Kurani nuk mund të kuptohet siç duhet dhe as ibadeti nuk mund të kryhet siç duhet.

READ- DOWNLOAD (PDF)