İslam Nəzərində Ağıl və Fəlsəfə

“İslama görə fəlsəfə nədir? Gerçəyi əldə etmək üçün fəlsəfənin ən mühüm vasitə kimi gördüyü “ağıl”la hara qədər getmək mümkündür? Ağıl tərəzisi bütün gerçəkləri ölçə biləcək qüdrətə sahibdirmi? Ağlın tutulduğu nöqtədən sonra necə yol getmək olar?” məzmunlu suallar tarixi dövrlərdə olduğu kimi, bugün də zehinləri məşğul etməkdədir. Əvvəlcə bunu ifadə etməliyik ki, fəlsəfə ağıla istinad edir. Halbuki, İslam dini üçün təbii hüdudları daxilində həm ağıl, həm də nəql (yəni Quran və Sünnətə) əsasdır. Sonsuz elm sahibi uca Yaradanımızın təbliğ etdiyi həqiqətlərə istinad edən təfəkkür sistemi ilə bəşəri nöqsanlara sahib və gücü məhdud ağıla əsaslanan fəlsəfə arasında mövzu və qayə baxımın­dan oxşarlıq olsa da, metod, vasitə, təfəkkür və təxəyyül cəhətdən böyük fərqlər vardır.

READ- DOWNLOAD (PDF)