Në këtë vepër të vogël jemi munduar, me gjithë dobësinë tonë, të paraqesim në formë të përmbledhur metodën edukative të të Dërguarit të Allahut (a.s.), duke u bazuar në disa nga shembujt e haditheve.

READ- DOWNLOAD (PDF)