Mongolian Books

Ижилгүй Үлгэр Жишээ Хүн Хазрат и Мухаммед Мустафа

Мавлана Халид-и Багдадий Хазрат нь Расулаллах Эзний маань хамаг орчлонгуудад энэрэл ба элбэгийн булаг асныг, шүлгийн түүвэртээ ингэж илэрхийлнэ: “Түүний байсны нэр хүндээр элст тэнгис сувд өгч, хэд олон хатуу чулуу нь маргад болж, өргөс нь сайрнайгаар эргэнэ. Хэрэв нэгэн цэцэрлэгт Түүний сайхан ёс суртахууны тухай дурдвал, баяр хөөрөөсөө урамшихгүй буюу дэлбэрэхгүй нэгэн нахиа олж чадахгүй…” Орчлонг туурвисан Аугаа Эрхийн “Бид Чамайг орчлонг энэрэх “рахмат” болгож илгээв,” (эл-Энбияа, 107) хэмээн хандсан ариун номлогч нь Хазрат-и Мухаммед Мустафа -саллаллахү алэйхи вэ сэллэм-ийг та энэ номд үнэнээр нь танина.

READ- DOWNLOAD (PDF)