Crimean Tatar Books

Мисильсиз Орьнек Шахсиет

Бу китапта, Хазрети Пейгъамберимизнинъ бизим ичюн бирер нумюне олгъан бир чокъ ахлякъий сыфатлары анълатылмакъта. Онынъ дереджесинде бир шахсиет, тарих боюнджа яшамагъаны ве онынъ бу юдже шахсиети эр бир мусульман ичюн бир орьнек тешкиль этюви анълатылмакътадыр.

READ- DOWNLOAD (PDF)