Bulgarian Books

Последният дъх

Последният дъх е като кристално чисто огледало. Всеки човек вижда в него целия живот, който оставя след себе си с хубавото и лошото в него и участта, която сам си е подготвил. За да не се превърне последният ни дъх в огледалото, в което ще наблюдаваме участта си с разкаяние, трябва да изживеем живота си на раби на Аллах, по правия път, в благодатната атмосфера на Кор’ан-и Керим и сюннета на Пророка, да го украсим с добри постъпки и праведни дела. Както се казва в Свещения хадис-и шериф: “Човек умира и бива възкресен в състоянието, според което е живял.” (Мюнави, Фейзул-Кадир, V, 663) Каква пагубна измама е да живееш на земята отдаден на страстите на душата и мимолетните увлечения, без да си наясно с вечното бъдеще, което те очаква!.

READ- DOWNLOAD (PDF)