Mongolian Books

Хазрат-и Мухаммед Мустафа – 2

Уг ном манай хайртай пайгамбар Хз. Мухаммэд Мустафагийн амьдралын Мадина хот дахь эринийг ярина. Эхлээд Мадинад багахан нэгэн хот-улс байгуулсан ба энд хувь хүний бүтэцтэй хамаатай тал нь төгс болсон Исламын нийгмийн тал нь бүтээгдэж байв. Уг улсын хил аравхан жилд Ирак ба Палестинд хүрэв. Гэсэн ч асхаб хэвээрээ даруухан амьдралаа үргэлжлүүлж, тэд амьдралаа Аллахын таалалд зориулсан байв. Учир нь тэдний багш хүн төрөлхтөнийг төгс төгөлдөр хүмүүжүүлэх тулд томилогдсон Орчлонгийн Хүндэт Эзэн юм.

READ- DOWNLOAD (PDF)